Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Verkoper: MOS creative lab gevestigd te Laren Gld aan de Rossweg 26, 7245 NK. Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 71065113 hierna te noemen MOS creative lab. BTW nummer: NL208973618B01
1.2 Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke verkoper een overeenkomst sluit.
1.3 Overeenkomst: een koopovereenkomst tussen de koper en verkoper die op afstand via een door MOS creative lab georganiseerd systeem voor verkoop wordt gesloten.
1.4 Bedenktijd: een termijn waarbinnen een koper de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
1.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

1.6 Website: www.mos-creativelab.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten (op afstand) en overige rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper.
 
2.2 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van verkoper. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.

 

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. In geval van vragen kan per e-mail contact met verkoper worden opgenomen: info@mos-creativelab.nl
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de wijzigingen in de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door verkoper erkend.
 
2.5  Verkoper garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3: Aanbod & totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is toegezonden per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
 
3.2 Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.1 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 
3.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te annuleren of opdrachten niet te accepteren.

 

3.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.5 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
3.6 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 
3.7 Mondelinge toezeggingen verbinden verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.8 Aanbiedingen van verkoper gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De op de website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de bestelling en bij het bevestigen van de overeenkomst zal de totaal verschuldigde koopprijs worden weergegeven.
 
4.2 De koper is de prijs verschuldigd die verkoper in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan de koper heeft medegedeeld.
 
4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
4.4 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt verkoper of de korting correct is toegepast en beslist verkoper derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt verkoper zich het recht de bestelling niet te accepteren, dan wel te annuleren.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van de overeenkomst via de op de website aangeboden betaalmogelijkheden.

 

5.2 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de koper direct aan verkoper gemeld te worden, waarna verkoper het bedrag eventueel zal corrigeren.

 

5.3 Onjuistheden in de facturatie ontslaan de koper niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

5.4 In geval van niet-tijdige betaling is verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

Artikel 6: Levering

6.1 Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen. In het kader van de regels van de koop op afstand zal verkoper bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de koper binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft koper het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
6.2 Alle op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
6.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
6.5 Voor de levering van producten maakt verkoper gebruik van de diensten van PostNL. Bestellingen worden aangeboden als brievenbuspakje. Dit houdt in dat het pakket traceerbaar is.

6.6 Aan de leveringsplicht van verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door verkoper geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 7: Zichttermijn/herroepingsrecht

7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen een termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij verkoper.
7.2 Tijdens deze termijn genoemd in artikel 7.1 zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan verkoper te retourneren, conform de door verkoper verstrekte instructies.
7.3 Herroeping geschiedt door een e-mail te sturen naar info@mos-creativelab.nl waarbij koper aangeeft de bestelling te willen annuleren. Koper gebruikt hiervoor het herroepingsformulier.
7.4 De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.
7.5 Uitgesloten van herroeping zijn:
– Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
– Verzegelde producten waarvan de verzegeling is verbroken. Meestal zijn dit producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

 

7.6 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de artikelen 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5 draagt verkoper er zorg voor dat binnen 14 dagen na goed ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.